Privacy policy

Asiat Park, geregistreerd als ODH Projects met zetel te Mechelsesteenweg 255, 1800 Vilvoorde en ondernemingsnummer 0769.988.869,

Hierna te noemen "Asiat Park", waarborgt uw privacy in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

In onderstaande tekst leggen wij uit hoe Asiat Park uw persoonsgegevens verwerkt en gebruikt om uw beleving volledig te optimaliseren.

 

Wie zijn wij?

Asiat Park is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens ("verantwoordelijke"). 

Dit houdt in dat wij, eventueel samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens bepalen.

U kunt contact met ons opnemen via e-mail info@asiatpark.be als u bijvoorbeeld na het doornemen van ons privacybeleid nog vragen heeft of als u contact met ons wilt opnemen.

Welke gegevens verzamelen wij en waarom?

  • Nieuwsbrieven Asiat Park

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze nieuwsbrieven en ermee instemt dat wij uw e-mailadres hiervoor gebruiken, dan gebruiken wij uw e-mailadres om u nieuwsbrieven van Asiat Park toe te sturen. 

Uw e-mailadres wordt veilig opgeslagen in Mailchimp, onze mailing software. Wij sturen u de nieuwsbrieven van Asiat Park alleen via Mailchimp als u ons daar expliciet toestemming voor geeft. U kunt deze toestemming ook te allen tijde weer intrekken. U kunt uw nieuwsbriefvoorkeuren op elk gewenst moment raadplegen en aanpassen.

Wij houden bij welke e-mails wij u sturen en meten of u deze e-mails opent. Zo kunnen we er zeker van zijn dat we u relevante informatie sturen. In sommige gevallen meten we ook acties die voortkomen uit onze e-mails, zoals de aankoop van een ticket of het klikken op een link.

  • Aankoop van tickets

Asiat verkoopt tickets via Tickoweb, onze third party ticketing service en houdt daarom uw aankoopgeschiedenis bij in uw Tickoweb profiel. Dit is noodzakelijk voor de levering van onze diensten.

Wij bewaren deze gegevens minimaal 5 jaar. Het is echter mogelijk dat we je aankoopgeschiedenis langer moeten bewaren, bijvoorbeeld als we onszelf moeten beschermen in het kader van een juridische claim. In dat geval moeten wij bepaalde gegevens als bewijs gebruiken. 

Asiat Park kan e-mails versturen die betrekking hebben op het type kaartje dat u heeft gekocht. Deze e-mails worden verzonden in het kader van de uitvoering van een overeenkomst en zijn uitsluitend bedoeld om uw ervaring te verbeteren.

  • Sociale Media

Wij maken gebruik van social media om te communiceren over onze evenementen en Asiat Park in het algemeen. Soms zullen wij reageren op reacties die gericht zijn aan Asiat Park. 

Indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, kunt u op social media ook advertenties van Asiat Park te zien krijgen, gebaseerd op uw interesses.

  • Cookies

Wij maken voornamelijk gebruik van cookies en soortgelijke technologieën om uw ervaring op onze website voortdurend te verbeteren. Voor meer specifieke informatie over de cookies die wij gebruiken, kunt u ons cookiebeleid raadplegen.

  • Gegevens van derden

Wij kunnen uw persoonsgegevens ontvangen via derden. Dit gebeurt echter alleen als u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven en u deze toestemming op elk moment weer kunt intrekken. 

  • Met wie delen wij uw gegevens?

Bij de aankoop van een ticket worden uw persoonsgegevens veilig doorgegeven aan (1) Tickoweb, onze partner om de ticketverkoop te verzorgen, en, enkel indien opt-in, aan (2) Mailchimp, onze partner om u per e-mail te informeren. Deze verwerkingen vinden plaats in het kader van de uitvoering van onze overeenkomst en zijn noodzakelijk om uw persoonlijke ticket en de juiste informatie te kunnen verstrekken.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet doorgeven aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. 

Binnen ons bedrijf zorgen wij er ook voor dat uw persoonlijke gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die deze nodig hebben om te voldoen aan contractuele en wettelijke verplichtingen.

  • Wat zijn uw rechten?

Als gebruiker heeft u ook een aantal rechten die betrekking hebben op uw persoonsgegevens. 

Als u een beroep wilt doen op een van deze rechten, kunt u het beste rechtstreeks contact opnemen met Asiat Park door een e-mail te sturen naar info@asiatpark.be. Wij zullen hier zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen gevolg aan geven.

Recht op inzage en rectificatie: U heeft het recht om alle persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen in te zien. U kunt ook gratis een kopie krijgen van de verwerkte persoonsgegevens (let op: wij kunnen een redelijke vergoeding vragen om onze administratieve kosten te dekken voor elke extra kopie die u aanvraagt). U kunt onjuiste of onvolledige gegevens laten wijzigen of verwijderen.

Recht om te worden vergeten (Recht op verwijderen): in bepaalde gevallen heeft een bezoeker het recht om zijn gegevens uit onze databanken te laten verwijderen, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst, de naleving van een wettelijke verplichting of voor de vaststelling, inschrijving of verdediging van een rechtsvordering.

Recht om een klacht in te dienen: indien u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig hebben verwerkt, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen).

Recht om toestemming in te trekken: elke gebruiker of bezoeker van wie persoonsgegevens worden verzameld, heeft het recht om zijn toestemming op elk moment in te trekken als hij in het verleden toestemming heeft gegeven om deze persoonsgegevens te verwerken.

Recht van bezwaar: u hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van uw specifieke situatie indien deze verwerking plaatsvindt in het kader van ons gerechtvaardigd belang of in het kader van de uitvoering van een taak van algemeen belang. In dat geval zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens stopzetten, tenzij wij dwingende en legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de uwe, of indien de verwerking van de persoonsgegevens verband houdt met de vaststelling van, de betrokkenheid bij of de verdediging van rechtsvorderingen.

Recht op beperking van de verwerking: in bepaalde gevallen heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) stop te zetten.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid: onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt voor de uitvoering van de overeenkomst, of waarvoor u toestemming heeft gegeven, door ons te laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Voor zover dit technisch mogelijk is, zullen wij uw persoonsgegevens rechtstreeks overdragen aan de nieuwe verwerkingsverantwoordelijke.

Recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming. U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend op basis van geautomatiseerde gegevensverwerking wordt genomen en dat u in aanmerkelijke mate treft of rechtsgevolgen heeft.

Onder bepaalde voorwaarden hebt u het recht om uw persoonsgegevens van ons te verkrijgen in een gestructureerde, algemeen gebruikte en machineleesbare vorm en om die gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke over te dragen. 

Als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u per e-mail contact met ons opnemen via info@asiatpark.be. Ter verificatie van uw identiteit vragen wij u een kopie van de voorzijde van uw identiteitsbewijs mee te sturen.

 

 

In sommige gevallen zal Asiat Park dit privacybeleid aanpassen in reactie op gewijzigde diensten, feedback van klanten of wijzigingen in de privacywetgeving.